تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1385 
حقوق جزا و جرم شناسی 
شهید بهشتی 
 
فوق لیسانس 
1378 
حقوق جزا و جرم شناسی 
مفید 
 
خارج